www.uprava.hr
Izvori financiranja
     

IZVOR FINANCIRANJA
 
VRSTA FINANCIRANJA
 
AKTIVNOST
 
SEKTORI
 
KORISNICI
Državne upravne organizacije
Državni uredi
Javna uprava
Ministarstva
Ostalo
Uredi državne uprave
Uredi Vlade RH
 
STATUS PROJEKTA
 
Promidžba
 
 
Izvori financiranja
 
 
Naziv
BILATERALA
     Austrija
     Belgija
     Bugarska
     Češka
     Cipar
     Crna Gora
     Danska
     Estonija
     Finska
     Francuska
     Grčka
     Irska
     Island
     Italija
     Japan
     Kanada
     Latvija
     Litva
     Luksemburg
     Mađarska
     Makedonija
     Malta
     Nizozemska
     Njemačka
     Norveška
     Poljska
     Portugal
     Rumunjska
     Sjedinjene Američke Države
     Slovačka
     Slovenija
     Španjolska
     Srbija
     Švedska
     Švicarska
     Turska
     Velika Britanija
DRUGI IZVORI
DRŽAVNI PRORAČUN RH
MULTILATERALA
     Međunarodna banka za obnovu i razvoj
     Organizacija za europsku sigurnost i suradnju
     Svjetska banka
     Ujedinjeni narodi
PRORAČUN EU
     CEF - Connecting EU Facility
     CF - Kohezijski fond
     EAFRD - poljoprivredni fond za ruralni razvoj
     EMFF pomorski i ribarski fond
     ERDF - fond za regionalni razvoj
     ESF - socijalni fond
     FFRAC - Fleksibilni instrumenti za jačanje administrativnih kapaciteta
     IPA - Instrumenti za predpristupnu pomoć
     TF - Prijelazni instrumenti tehničke pomoći
PRORAČUN LOKALNIH JEDINICA
SUFINANCIRANJE
 
Traži
Traži

Prijava korisnika
ID Korisnika
Zaporka